Na základě vyhlášeného grantu

Statutárního města Ostravy v říjnu 2017, získal spolek ZAHRADA DĚTÍ pro zaslaný projekt "Kouzla naší zahrady" dotaci ve výši 10 000,-

Finančních prostředků se použije k nákupu magnetické tabule, flipchartu a kancelářských potřeb, které se použijí při realizaci ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Mateřské školy bez hranic

Název projektu: Mateřské školy bez hranic

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000644

Program: Interreg V-A Česko – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia

Prioritní osa: Spolupráce institucí a komunit

Hlavní partner: Miasto Wodzisław Śląski

Partner: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Předpokládané náklady: 35 892,25 Eur

Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %): 30 508,41 Eur

 

Anotace projektu:

V rámci projektu dojde k navázání spolupráce mezi českými a polskými mateřskými školami a jejich zřizovateli. Účastníci se podělí o své zkušenosti v oblasti vzdělávání a výchovy dětí a obecně v oblasti rozvoje předškolního vzdělávání. V průběhu realizace projektu se uskuteční setkání pedagogických pracovníků i dětí z obou měst, pro které je připraven bohatý program. Aktivity, které zajišťuje městský obvod Ostrava-Jih, jsou zaměřeny především na problematiku výuky technických a přírodovědných předmětů v mateřských školách (děti navštíví Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic), aktivity polského partnera jsou pro změnu zaměřeny na vzdělávání dětí s poruchami učení (uskuteční se společná návštěva dětí v interaktivním parku Rozrywki v Polsku). Společná realizace projektu a výměna zkušeností přispěje nejen ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání v obou komunitách, ale také k navázání a posílení přátelských vazeb, prohloubení znalostí a růstu vzájemné důvěry

             

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

MŠMT v rámci tohoto projektu podpořila projekt:

Logopedická prevence a rozvoj komunikativní kompetence v běžných třídách MŠ Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

Anotace projektu :

Koordinace preventivní logopedické péče v běžných třídách Mateřské školy v Ostravě-Výškovicích, Staňkova 33 a na odloučeném pracovišti Mateřské školy v  Ostravě-Výškovicích, Srbská 4, vytvořením kvalifikovaného týmu logopedických asistentek, které budou aktivně spolupracovat s logopedickými asistentkami a speciálními pedagogy z logopedických tříd na uvedených mateřských školách a rodiči. Věcné vybavení pomůckami, které přispějí k rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností.

___________________________________________________________

Statutární město Ostrava poskytlo naší školce v roce 2014 grant na projekt s názvem:

"TŘIKRÁT SPOLU A POKAŽDÉ JINAK"

Na základě tohoto projektu vznikly tři akce pro rodiče ajejich děti:

  1. Odpoledne s čarodějnicemi - 30.4. 2014 se na zahradě MŠ konal slet čarodějnic. Hlavním úkolem dětí bylo na jednotlivých stanovištích rozmístěných po zahradě MŠ Srbská získat razítko na svoji účastnickou kartičku, kterou následně směnily za sladkou a hmotnou odměnu spolu s medailí. Na tuto akci byly přizvány děti MŠ Staňkova a MŠ Šeříkova. 

     

  2. Pohádkový les - 2.6. 2014 na zahradu MŠ Srbská se sjely pohádkové bytosti, které si na vyznačené cestě do Bělského lesa našly své stanoviště, na kterém děti plnily stanovené úkoly. Úkoly byly jak rázu vědomostního, tak byly zaměřeny také na fyzickou zdatnost dětí. Po návratu dětí do školky následovala sladká odměna a věcný dáreček pro každého účastníka výpravy.

     

  3. Podzimní dílny - 2.10.2014 každá třída si připravila dva výrobky, které si rodiče mohli spolu se svými dětmi vyrobit. Rodiče mohli navštívit kteroukoliv třídu chtěli, v libovolném pořadí. Odměnou jim byli nejen vyrobené dárečky, které si odnášeli domů, ale hlavně dobrý pocit, z aktivně stráveného odpoledne se svými dětmi.

Děkujeme  a těšíme se na další spolupráci

Dále v sekci

Kontakty

Kde nás najdete

Co dítě potřebuje do MŠ

Aby dítěti nic nechybělo

ZAHRADA DĚTÍ, spolek

Činnost spolku a spolupráce s MŠ

Sponzorství, výpomoc

Poděkování všem, kteří nám pomáhají