Vnitřní směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání byla vytvořena na základě zákona o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění.

Ředitelka rozhoduje ve správním řízení o přijetí či nepřijetí dítěte, současně rozhoduje o zkušebním pobytu dítěte.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (Speciální Pedagogické Centrum; Pedagogicko - Psychologická poradna; Pracoviště Pedopsychiatrů;) a se souhlasem zákonného zástupce, popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost.

Zápis dětí do mateřské školy probíhá vždy v předem stanoveném termínu.

 

Ke stažení

       NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI

      DĚTI S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Dále v sekci

Školní řád

Závazný dokument pro rodiče i MŠ

Sdělení o platbě

Rozpis cen stravného, omlouvání ze stravy

Sdělení o výběru úplaty

Výše měsíčních záloh a jejich účtování

Potravinové alergeny

Seznam potravinových alergenů